Algemene voorwaarden

Vastgesteld in de bestuursveradering van de Stichting Exploitatie Gasthuiskapel van 27 augustus 2013.

 

Artikel 1 Onderwerp overeenkomst

1.1           De Stichting Exploitatie Gasthuiskapel , hierna te noemen ‘verhuurder’, verhuurt en geeft in gebruik aan huurder, die zulks aanvaardt, de in de huurovereenkomst genoemde ruimte(n) in de Gasthuiskapel te Zaltbommel, en wel ten behoeve van de in de overeenkomst aangegeven activiteiten.

1.2           Aan de verhuur zijn de volgende beperkende voorwaarden gesteld:

 • De activiteiten in het gehuurde dienen niet strijdig te zijn met wet en regelgeving, waaronder de algemene plaatselijke verordening APV en de gebruiksvergunningen van de Gasthuiskapel.
 • Indien aanvullende vergunningen benodigd zijn, dan worden die door de huurder verkregen en nageleefd. Huurder voorkomt overlast in de directe omgeving van de Gasthuiskapel.
 • Luid versterkte muziek alleen toegestaan via onze geluidsinstallatie ( middels jack en/of cinch connector) tot maximaal 90 Db. Gebruik van harde drums en grote slaginstrumenten is eveneens niet toegestaan.
 • Als gebruiksregiem geldt: maandag tot en met zondag. Om 23.00 uur geluid uit en om 24:00 uur de lichten uit.
 • Zonder aparte vergunning zijn vieringen en/of evenementen na 24:00 uur niet toegestaan.
 • Roken is in de Gasthuiskapel niet toegestaan.
 • Op het voorterrein wordt verzocht niet in groten getale te gaan roken vanwege overlast voor de buren.
 • De huurder verwijderd alle afval ontstaan tijdens de huur uit de kapel en keuken.
 • In de kapel en/of keuken mag niet worden gefrituurd.
 • Er mogen geen activiteiten worden gehouden welke in strijd zijn met de algemene waarden en normen.

1.3           Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan de gehuurde, daaronder begrepen de toiletten en garderobe.

1.4           Rechten welke voortvloeien uit de in de Gasthuiskapel ondernomen activiteiten, zoals Bumarechten, zijn geheel voor rekening van de huurder en worden door huurder correct afgewerkt.

Artikel 2 Verhuurprocedure

2.1           Een ingediend verzoek tot verhuur heeft voor geen der partijen bindende werking.

2.2           Elke aanbieding, gedaan in een door verhuurder ter tekening aangeboden gedateerde overeenkomst, heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Na verloop van de 14 dagen wordt de aanbieding geacht door de verhuurder te zijn ingetrokken.

2.3           Nadat huurder  het door hem ondertekende exemplaar van de huurovereenkomst heeft teruggezonden aan verhuurder en een derde (1/3) van het huurbedrag heeft voldaan is sprake van een huurovereenkomst. Betaling van het genoemde 1/3 deel dient binnen 8 dagen na ondertekening te geschieden.

Artikel 3 Huurprijs

3.1           De huurprijs is gebaseerd op het tarievenoverzicht Gasthuiskapel dat jaarlijks wordt vastgesteld door de verhuurder.

3.2           Wanneer een bepaald soort gebruik naar het oordeel van de verhuurder kans geeft op schade of extra schoonmaak kan de verhuurder een borgsom vragen. De hoogte hiervan wordt per verhuring vastgesteld. Deze borgsom dient tegelijkertijd met het 2e gedeelte van de huursom te worden betaald.  Zodra na de huur bekend is of schade dan wel extra schoonmaak aan de orde is wordt huurder daarvan in kennis gesteld. De borgsom wordt met de gemaakte kosten verrekend of binnen 8 dagen na de huurdatum terugbetaald aan huurder.

3.3           Op verzoek van huurder kan verhuurder door derden offertes laten uitbrengen voor zaken welke nader moeten worden geregeld en/of ingebracht. De kosten hiervan worden door huurder rechtstreeks aan de leverancier voldaan.

Artikel 4 Betaling

4.1           Uiterlijk 14 dagen vóór de werkelijke huurdatum dient het resterende deel van het factuurbedrag (2/3) plus de borgsom bij vooruitbetaling op de rekening van verhuurder te zijn bijgeschreven.

4.2           Nacalculatorische kosten en verteringen worden door verhuurder apart gefactureerd en dienen binnen 8 dagen na factuurdatum door huurder te worden betaald.

Artikel 5 Verbod van onderhuur

5.1           Huurder is niet gerechtigd het gehuurde, met inbegrip van de inventaris, geheel of gedeeltelijk in huur of gebruik aan derden af te staan.

Artikel 6 Annulering en tussentijdse opzegging

6.1           Indien tussen huurder en verhuurder een huurovereenkomst is aangegaan is huurder van rechtswege gehouden de huurpenningen tijdig te betalen, bij gebreken waarvan, over de tijd dat huurder in gebreke blijft, wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd zijn.

6.2           Indien huurder de huurovereenkomst ongedaan wil maken wordt de verrichte aanbetaling aan verhuurder nietteruggestort. Vindt de annulering plaats 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen huurdatum dan vervalt de gehele huursom aan de verhuurder. Eventuele te late betaling staat deze gehele verschuldigdheid niet in de weg.

6.3           Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen of mocht zich een situatie voordoen zoals genoemd in artikel 16 van deze voorwaarden, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade. De reeds betaalde huurbedragen worden door verhuurder binnen 8 dagen na bekend worden gerestitueerd.

Artikel 7 Zorgplicht huurder

7.1           Huurder verplicht zich het gehuurde en hetgeen zich daarin, voor zover niet aan huurder behorend, bevindt uitsluitend te gebruiken voor de overeengekomen activiteit en als goed huisvader te gebruiken en beheren. Huurder treft adequate maatregelen voor orde en veiligheid.

7.2           Huurder verplicht zich te zorgen voor de verkrijging van van overheidswege voorgeschreven vergunningen, aan de bepalingen in de vergunningen te voldoen,  alsook aan voorschriften van politie en brandweer.

7.3           Huurder dient al datgene te doen wat van een goed huurder verwacht mag worden om het gehuurde aan het einde van de huur in dezelfde staat, als waarin het zich bij de aanvang van de huur bevond,  wederom aan de verhuurder op te leveren. Hieronder begrepen de medeneming van hetgeen aan huurder toebehoort.

7.4           Verhuurder en huurder doen bij aanvang van de huur een opname van het gehuurde en de aanwezige inventaris.

7.5           Door de huurder veroorzaakte vervuiling dient te worden verwijderd. Als zulks naar het oordeel van de beheerder onvoldoende is gebeurd en extra schoonmaak nodig is ten opzichte van normaal, komen de kosten hiervan voor rekening van de huurder.

Artikel 8  Beperking aanbrengen faciliteiten

8.1           Instelling van verwarming en luchtbehandeling is voorbehouden aan de beheerder. Met hem dienen eventueel benodigde afspraken daaromtrent vooraf te worden gemaakt.

8.2           Gebruik van open vuur is verboden. Kaarsen zijn slechts toegestaan na toestemming van de beheerder. Versieringen dienen volgens algemene voorschriften brandvertragend te zijn behandeld en mogen niet binnen anderhalve meter boven het bereik van bezoekers of personeel worden aangebracht

8.3           Bij gebruik van elektriciteit mag uitsluitend deugdelijke apparatuur op de wandcontactdozen worden aangesloten. Over de grond lopende snoeren dienen te worden afgeplakt met deugdelijke tape welke geen lijmsporen achterlaat. Voor krachtstroom dient afstemming met de beheerder plaats te vinden.

8.4           De vluchtdeur aan de tuinzijde mag uitsluitend in geval van nood worden geopend en gebruikt. De privacy van de omwoners van de binnentuin dient te worden gerespecteerd.

8.5           De aanwezige podium pallets mogen niet zwaarder worden belast dan 100 kilo per stuk.

Artikel 9 Aanbrengen van materiaal

9.1           In verband met voorschriften ter bescherming van het monument is het de huurder verboden op enigerlei wijze materiaal, verf, stickers, schroeven, spijkers, punaises, plakband of anderszins aan te brengen in of op muren, ramen, plafonds, zuilen, kozijnen, deuren,  deurstijlen e.d.

Voor het ophangen van schilderijen en objecten dient gebruik te worden gemaakt van de aanwezige rails of zelf te plaatsen losstaande ezels, panelen, vitrines of iets dergelijks.

9.2           Door huurder ingebracht materiaal dient na afloop geheel door hem te worden afgevoerd. Gebruik van de container van de Gasthuiskapel is slechts toegestaan voor kleine (huishoudelijke) hoeveelheden .

Artikel 10 Maken van opnamen

10.1         Huurder is niet gerechtigd tot het maken of doen maken van foto-, film-, audio of video-opnamen voor commercieel gebruik, tenzij tevoren schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11 Gebruik inventaris

11.1         Voor het verstrekken van consumpties kan de huurder gebruik maken van de pantry en de daarbij behorende inventaris. Zoals:

 • Oven, magnetron, koelkasten, warmhoudplaat
 • Afwasser
 • Koffiezetters, waterkoker en thermoskannen
 • Koffie- en theeservies
 • Glaswerk

Breuk dient te worden gemeld en wordt door huurder vergoed.

11.2         Verhuur is gebaseerd op eigen verzorging, inhoudende dat huurder zelf zorg draagt voor de benodigde consumptiegoederen en de verzorging. Tevens draagt de huurder na afloop zorg voor het schoonmaken van de gebruikte materialen en het serviesgoed. Als zulks naar het oordeel van de beheerder onvoldoende is gebeurd en extra reiniging nodig is ten opzichte van normaal, komen de kosten hiervan voor rekening van de huurder.

11.3         Op verzoek van de huurder kan verhuurder in bepaalde gevallen zorg dragen voor de bediening door vrijwilligers. Afrekening vindt dan plaats per consumptie volgens prijslijst. Hieromtrent worden aparte schriftelijke afspraken gemaakt in de huurovereenkomst.

Artikel 12 Verwijderen verplaatsen inventaris

12.1         Het is huurder niet toegestaan inventaris van het gehuurde naar buiten het gebouw te verplaatsen, dan wel (tijdelijk) te verwijderen, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.

Artikel 13 Beperking toegang

13.1         Huurder is gehouden tijdens de huurperiode slechts toegang aan het gehuurde te verlenen aan hen welke in relatie staan tot de activiteit van huurder.

Artikel 14 Uitsluiting aansprakelijkheid

14.1         Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken van huurder noch van zulke schade of verlies van derden verband houdende met het gebruik dat huurder van het gehuurde maakt. Huurder vrijwaart verhuurder ten deze zonder enigerlei voorbehoud.

Artikel 15 Schade

15.1         Huurder is aansprakelijk voor door hem of wegens hem in het gehuurde werkzame of verblijvende personen (medewerkers, bezoekers, vrijwilligers etc.) en voor aangerichte schade aan gebouw of inrichting.

15.2         Huurder verplicht zich deze schade, op eerste sommatie, voor zijn rekening te doen herstellen door een – door verhuurder goed te keuren – deskundige.

15.3         Bij niet voldoening aan deze verplichting binnen een bij sommatie te stellen redelijke termijn is huurder automatisch in verzuim en in gebreke en is verhuurder gerechtigd , zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe noodzakelijk is, de in de sommatie omschreven werkzaamheden te doen verrichten voor rekening en risico van huurder. Huurder zal de alsdan blijkende kosten op eerste vertoon van een nota aan verhuurder voldoen en legt zich neer bij de bonafide opgave van die kosten door de verhuurder.

Artikel 16 Overmacht

16.1         Verhuurder is niet aansprakelijk indien en voor zover hij zijn verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van verhuurder behoort te komen. Vertraging bij of wanprestaties door leveranciers van verhuurder, storingen in openbare verbindingen en voorzieningen, kraken of bezetten van het gebouw, uitvallen van verlichting of verwarming, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

16.2         Verhuurder is niet aansprakelijk voor van buitenaf komende geluidshinder.

16.3         Indien en voor zover verhuurder door overmacht zijn verbintenis niet kan nakomen is huurder voor het overeenkomende gedeelte geen betaling verschuldigd. Reeds betaalde gelden voor het niet nagekomen deel zullen door verhuurder aan huurder dan binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

16.4         Indien huurder dat wenst zal verhuurder een andere datum voor huur/verhuur voorstellen.

Artikel 17 Vrijwaring

17.1         Verhuurder vrijwaart huurder uitdrukkelijk voor alle aanspraken welke derden geldend kunnen maken in verband met het gebruik, al dan niet in overeenstemming met de bestemming, van het gehuurde.

Artikel 18 Overdracht van rechten en verplichtingen

18.1         Elk der partijen mag zijn rechten en verplichtingen slechts overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

18.2         Verhuurder is gerechtigd het uit hoofde van de huurovereenkomst voortvloeiende recht op betaling geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijk medegedeeld aan huurder.

Artikel 19 Geschillen

19.1         Geschillen, welke niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht, zullen, bij uitsluiting van de gewone rechter, onderworpen zijn aan het bindend advies van een commissie voor arbitrage, bestaande uit drie scheidslieden. Een niet opgelost geschil dient schriftelijk te worden vastgelegd en gedateerd.

Verhuurder en huurder wijzen ieder één scheidslid aan, die in gezamenlijk overleg een voorzitter/scheidslid aanwijzen. De scheidslieden doen uitspraak, rekening houdend met de huur/verhuurdatum doch in ieder geval binnen vier weken na instelling. Hun last duurt tot en met de uitspraak.

19.2         Indien niet binnen vier weken een uitspraak van de arbitrage commissie wordt gedaan, of zulks niet mag worden verwacht staat elk der partijen de weg naar de aangewezen rechtsorganisatie open.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en de huurovereenkomsten welke onder de werking van deze voorwaarden tot stand komen is het Nederlands recht van toepassing.

Vastgesteld in de bestuursveradering van de Stichting Exploitatie Gasthuiskapel van 27 augustus 2013.

 

Artikel 1 Onderwerp overeenkomst

1.1           De Stichting Exploitatie Gasthuiskapel , hierna te noemen ‘verhuurder’, verhuurt en geeft in gebruik aan huurder, die zulks aanvaardt, de in de huurovereenkomst genoemde ruimte(n) in de Gasthuiskapel te Zaltbommel, en wel ten behoeve van de in de overeenkomst aangegeven activiteiten.

1.2           Aan de verhuur zijn de volgende beperkende voorwaarden gesteld:

 • De activiteiten in het gehuurde dienen niet strijdig te zijn met wet en regelgeving, waaronder de algemene plaatselijke verordening APV en de gebruiksvergunningen van de Gasthuiskapel.
 • Indien aanvullende vergunningen benodigd zijn, dan worden die door de huurder verkregen en nageleefd. Huurder voorkomt overlast in de directe omgeving van de Gasthuiskapel.
 • Er mag geen luid versterkte muziek worden gemaakt (bandjes, disco etc.) en het gebruik van drums en slagwerk is niet toegestaan.
 • Als gebruiksregiem geldt: maandag tot en met zondag. Om 23.00 uur geluid uit en om 24:00 uur de lichten uit.
 • Zonder aparte vergunning zijn vieringen en/of evenementen na 24:00 uur niet toegestaan.
 • Roken is in de Gasthuiskapel niet toegestaan.
 • Er mogen geen activiteiten worden gehouden welke in strijd zijn met de algemene waarden en normen.

1.3           Huurder is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan de gehuurde, daaronder begrepen de toiletten en garderobe.

1.4           Rechten welke voortvloeien uit de in de Gasthuiskapel ondernomen activiteiten, zoals Bumarechten, zijn geheel voor rekening van de huurder en worden door huurder correct afgewerkt.

Artikel 2 Verhuurprocedure

2.1           Een ingediend verzoek tot verhuur heeft voor geen der partijen bindende werking.

2.2           Elke aanbieding, gedaan in een door verhuurder ter tekening aangeboden gedateerde overeenkomst, heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Na verloop van de 14 dagen wordt de aanbieding geacht door de verhuurder te zijn ingetrokken.

2.3           Nadat huurder  het door hem ondertekende exemplaar van de huurovereenkomst heeft teruggezonden aan verhuurder en een derde (1/3) van het huurbedrag heeft voldaan is sprake van een huurovereenkomst. Betaling van het genoemde 1/3 deel dient binnen 8 dagen na ondertekening te geschieden.

Artikel 3 Huurprijs

3.1           De huurprijs is gebaseerd op het tarievenoverzicht Gasthuiskapel dat jaarlijks wordt vastgesteld door de verhuurder.

3.2           Wanneer een bepaald soort gebruik naar het oordeel van de verhuurder kans geeft op schade of extra schoonmaak kan de verhuurder een borgsom vragen. De hoogte hiervan wordt per verhuring vastgesteld. Deze borgsom dient tegelijkertijd met het 2e gedeelte van de huursom te worden betaald.  Zodra na de huur bekend is of schade dan wel extra schoonmaak aan de orde is wordt huurder daarvan in kennis gesteld. De borgsom wordt met de gemaakte kosten verrekend of binnen 8 dagen na de huurdatum terugbetaald aan huurder.

3.3           Op verzoek van huurder kan verhuurder door derden offertes laten uitbrengen voor zaken welke nader moeten worden geregeld en/of ingebracht. De kosten hiervan worden door huurder rechtstreeks aan de leverancier voldaan.

Artikel 4 Betaling

4.1           Uiterlijk 14 dagen vóór de werkelijke huurdatum dient het resterende deel van het factuurbedrag (2/3) plus de borgsom bij vooruitbetaling op de rekening van verhuurder te zijn bijgeschreven.

4.2           Nacalculatorische kosten en verteringen worden door verhuurder apart gefactureerd en dienen binnen 8 dagen na factuurdatum door huurder te worden betaald.

Artikel 5 Verbod van onderhuur

5.1           Huurder is niet gerechtigd het gehuurde, met inbegrip van de inventaris, geheel of gedeeltelijk in huur of gebruik aan derden af te staan.

Artikel 6 Annulering en tussentijdse opzegging

6.1           Indien tussen huurder en verhuurder een huurovereenkomst is aangegaan is huurder van rechtswege gehouden de huurpenningen tijdig te betalen, bij gebreken waarvan, over de tijd dat huurder in gebreke blijft, wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd zijn.

6.2           Indien huurder de huurovereenkomst ongedaan wil maken wordt de verrichte aanbetaling aan verhuurder nietteruggestort. Vindt de annulering plaats 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen huurdatum dan vervalt de gehele huursom aan de verhuurder. Eventuele te late betaling staat deze gehele verschuldigdheid niet in de weg.

6.3           Mocht verhuurder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn het gehuurde ter beschikking van huurder te stellen of mocht zich een situatie voordoen zoals genoemd in artikel 16 van deze voorwaarden, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade. De reeds betaalde huurbedragen worden door verhuurder binnen 8 dagen na bekend worden gerestitueerd.

Artikel 7 Zorgplicht huurder

7.1           Huurder verplicht zich het gehuurde en hetgeen zich daarin, voor zover niet aan huurder behorend, bevindt uitsluitend te gebruiken voor de overeengekomen activiteit en als goed huisvader te gebruiken en beheren. Huurder treft adequate maatregelen voor orde en veiligheid.

7.2           Huurder verplicht zich te zorgen voor de verkrijging van van overheidswege voorgeschreven vergunningen, aan de bepalingen in de vergunningen te voldoen,  alsook aan voorschriften van politie en brandweer.

7.3           Huurder dient al datgene te doen wat van een goed huurder verwacht mag worden om het gehuurde aan het einde van de huur in dezelfde staat, als waarin het zich bij de aanvang van de huur bevond,  wederom aan de verhuurder op te leveren. Hieronder begrepen de medeneming van hetgeen aan huurder toebehoort.

7.4           Verhuurder en huurder doen bij aanvang van de huur een opname van het gehuurde en de aanwezige inventaris.

7.5           Door de huurder veroorzaakte vervuiling dient te worden verwijderd. Als zulks naar het oordeel van de beheerder onvoldoende is gebeurd en extra schoonmaak nodig is ten opzichte van normaal, komen de kosten hiervan voor rekening van de huurder.

Artikel 8  Beperking aanbrengen faciliteiten

8.1           Instelling van verwarming en luchtbehandeling is voorbehouden aan de beheerder. Met hem dienen eventueel benodigde afspraken daaromtrent vooraf te worden gemaakt.

8.2           Gebruik van open vuur is verboden. Kaarsen zijn slechts toegestaan na toestemming van de beheerder. Versieringen dienen volgens algemene voorschriften brandvertragend te zijn behandeld en mogen niet binnen anderhalve meter boven het bereik van bezoekers of personeel worden aangebracht

8.3           Bij gebruik van elektriciteit mag uitsluitend deugdelijke apparatuur op de wandcontactdozen worden aangesloten. Over de grond lopende snoeren dienen te worden afgeplakt met deugdelijke tape welke geen lijmsporen achterlaat. Voor krachtstroom dient afstemming met de beheerder plaats te vinden.

8.4           De vluchtdeur aan de tuinzijde mag uitsluitend in geval van nood worden geopend en gebruikt. De privacy van de omwoners van de binnentuin dient te worden gerespecteerd.

8.5           De aanwezige podium pallets mogen niet zwaarder worden belast dan 100 kilo per stuk.

Artikel 9 Aanbrengen van materiaal

9.1           In verband met voorschriften ter bescherming van het monument is het de huurder verboden op enigerlei wijze materiaal, verf, stickers, schroeven, spijkers, punaises, plakband of anderszins aan te brengen in of op muren, ramen, plafonds, zuilen, kozijnen, deuren,  deurstijlen e.d.

Voor het ophangen van schilderijen en objecten dient gebruik te worden gemaakt van de aanwezige rails of zelf te plaatsen losstaande ezels, panelen, vitrines of iets dergelijks.

9.2           Door huurder ingebracht materiaal dient na afloop geheel door hem te worden afgevoerd. Gebruik van de container van de Gasthuiskapel is slechts toegestaan voor kleine (huishoudelijke) hoeveelheden .

Artikel 10 Maken van opnamen

10.1         Huurder is niet gerechtigd tot het maken of doen maken van foto-, film-, audio of video-opnamen voor commercieel gebruik, tenzij tevoren schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11 Gebruik inventaris

11.1         Voor het verstrekken van consumpties kan de huurder gebruik maken van de pantry en de daarbij behorende inventaris. Zoals:

 • Oven, magnetron, koelkasten, warmhoudplaat
 • Afwasser
 • Koffiezetters, waterkoker en thermoskannen
 • Koffie- en theeservies
 • Glaswerk

Breuk dient te worden gemeld en wordt door huurder vergoed.

11.2         Verhuur is gebaseerd op eigen verzorging, inhoudende dat huurder zelf zorg draagt voor de benodigde consumptiegoederen en de verzorging. Tevens draagt de huurder na afloop zorg voor het schoonmaken van de gebruikte materialen en het serviesgoed. Als zulks naar het oordeel van de beheerder onvoldoende is gebeurd en extra reiniging nodig is ten opzichte van normaal, komen de kosten hiervan voor rekening van de huurder.

11.3         Op verzoek van de huurder kan verhuurder in bepaalde gevallen zorg dragen voor de bediening door vrijwilligers. Afrekening vindt dan plaats per consumptie volgens prijslijst. Hieromtrent worden aparte schriftelijke afspraken gemaakt in de huurovereenkomst.

Artikel 12 Verwijderen verplaatsen inventaris

12.1         Het is huurder niet toegestaan inventaris van het gehuurde naar buiten het gebouw te verplaatsen, dan wel (tijdelijk) te verwijderen, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder.

Artikel 13 Beperking toegang

13.1         Huurder is gehouden tijdens de huurperiode slechts toegang aan het gehuurde te verlenen aan hen welke in relatie staan tot de activiteit van huurder.

Artikel 14 Uitsluiting aansprakelijkheid

14.1         Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken van huurder noch van zulke schade of verlies van derden verband houdende met het gebruik dat huurder van het gehuurde maakt. Huurder vrijwaart verhuurder ten deze zonder enigerlei voorbehoud.

Artikel 15 Schade

15.1         Huurder is aansprakelijk voor door hem of wegens hem in het gehuurde werkzame of verblijvende personen (medewerkers, bezoekers, vrijwilligers etc.) en voor aangerichte schade aan gebouw of inrichting.

15.2         Huurder verplicht zich deze schade, op eerste sommatie, voor zijn rekening te doen herstellen door een – door verhuurder goed te keuren – deskundige.

15.3         Bij niet voldoening aan deze verplichting binnen een bij sommatie te stellen redelijke termijn is huurder automatisch in verzuim en in gebreke en is verhuurder gerechtigd , zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe noodzakelijk is, de in de sommatie omschreven werkzaamheden te doen verrichten voor rekening en risico van huurder. Huurder zal de alsdan blijkende kosten op eerste vertoon van een nota aan verhuurder voldoen en legt zich neer bij de bonafide opgave van die kosten door de verhuurder.

Artikel 16 Overmacht

16.1         Verhuurder is niet aansprakelijk indien en voor zover hij zijn verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van verhuurder behoort te komen. Vertraging bij of wanprestaties door leveranciers van verhuurder, storingen in openbare verbindingen en voorzieningen, kraken of bezetten van het gebouw, uitvallen van verlichting of verwarming, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

16.2         Verhuurder is niet aansprakelijk voor van buitenaf komende geluidshinder.

16.3         Indien en voor zover verhuurder door overmacht zijn verbintenis niet kan nakomen is huurder voor het overeenkomende gedeelte geen betaling verschuldigd. Reeds betaalde gelden voor het niet nagekomen deel zullen door verhuurder aan huurder dan binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

16.4         Indien huurder dat wenst zal verhuurder een andere datum voor huur/verhuur voorstellen.

Artikel 17 Vrijwaring

17.1         Verhuurder vrijwaart huurder uitdrukkelijk voor alle aanspraken welke derden geldend kunnen maken in verband met het gebruik, al dan niet in overeenstemming met de bestemming, van het gehuurde.

Artikel 18 Overdracht van rechten en verplichtingen

18.1         Elk der partijen mag zijn rechten en verplichtingen slechts overdragen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

18.2         Verhuurder is gerechtigd het uit hoofde van de huurovereenkomst voortvloeiende recht op betaling geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijk medegedeeld aan huurder.

Artikel 19 Geschillen

19.1         Geschillen, welke niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht, zullen, bij uitsluiting van de gewone rechter, onderworpen zijn aan het bindend advies van een commissie voor arbitrage, bestaande uit drie scheidslieden. Een niet opgelost geschil dient schriftelijk te worden vastgelegd en gedateerd.

Verhuurder en huurder wijzen ieder één scheidslid aan, die in gezamenlijk overleg een voorzitter/scheidslid aanwijzen. De scheidslieden doen uitspraak, rekening houdend met de huur/verhuurdatum doch in ieder geval binnen vier weken na instelling. Hun last duurt tot en met de uitspraak.

19.2         Indien niet binnen vier weken een uitspraak van de arbitrage commissie wordt gedaan, of zulks niet mag worden verwacht staat elk der partijen de weg naar de aangewezen rechtsorganisatie open.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en de huurovereenkomsten welke onder de werking van deze voorwaarden tot stand komen is het Nederlands recht van toepassing.